Iedere werkdag om 10:00 en 17:00 uur
Acties
Algemene spelvoorwaarden prijsvragen Koffietijd & 5 Uur Live

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op de dagelijkse prijsvragen bij de televisie programma’s Koffietijd en 5 Uur Live (hierna te noemen: 'het Spel'), dat wordt georganiseerd door Talpa Producties B.V. (hierna te noemen: Talpa), gevestigd te Laren (1251 RL) aan het Zevenend 45.
 • Deelname aan het Spel betekent dat je op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden.
 • De specifieke voorwaarden zullen per Spel gecommuniceerd worden.
 • Deelnemers moeten minimaal 16 jaar of ouder zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijke voogd voor deelname.
 • Iedere deelnemer garandeert dat de door de deelnemer in het kader van het Spel verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
 • Medewerkers van Talpa, RTL Nederland B.V., sponsoren en/of de eventueel betrokken derden zijn uitgesloten van deelname.
 • Talpa kan de Spelvoorwaarden tussentijds wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de website www.koffietijd.nl.
 • Over de uitslag van het Spel kan niet worden gecommuniceerd. De uitleg en toepassing van de Spelvoorwaarden door Talpa is bindend. In situaties waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Talpa.

Spel en Prijzen

 • Door je deelname aan het Spel stem je er mee in dat het Talpa is toegestaan ten behoeve van het Spel algemene gegevens openbaar te maken waaronder de naam en woonplaats van de deelnemers/prijswinnaars. De eventuele foto(’s) of eventuele andere geleverde bijdragen die worden ingestuurd kunnen worden getoond in de uitzending en/of op de website.
 • De prijs wordt binnen 4 weken aan de Winnaar(s) verzonden aan het bij deelname aan het Spel opgegeven adres.
 • De winnaar kan tot drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • Talpa is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld beschadiging, verlies, vertraging) bij de levering van de prijs.
 • Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor films, festivals, concerten, sportwedstrijden dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
 • De winnaar van de prijs zal op verzoek van Talpa medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Talpa voor zover dit in redelijkheid van de deelnemer verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Over de uitslag van het Spel en de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar vervalt deze.
 • Indien het vermoeden bestaat van fraude, handelen in strijd met de Spelvoorwaarden of anderszins oneerlijke handelen, dit ter beoordeling van Talpa, dan is Talpa gerechtigd om deze deelnemer(s) uit te sluiten van verdere deelname aan het Spel. In dat geval zal de betreffende deelnemer niet in aanmerking komen voor het winnen van één van de prijzen.

Aansprakelijkheid

 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Talpa is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Talpa en/of de sponsor, dan wel de door hen ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade dan wel enige uitgaven of kosten die een winnaar eventueel dient te maken in verband met het gebruik van de prijs.
 • Talpa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband (met de tekst en/of bijbehorende voorwaarden van) van het Spel.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Talpa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs.

Privacy

 • Talpa zal de persoonsgegevens van de deelnemer verwerken conform het privacy statement van Talpa, na te lezen op.

Klachten

 • Klachten kunnen worden ingediend via koffietijd5uurlive@talpa.tv waarna deze door Talpa in behandeling zullen worden genomen.

***

Delen
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Hier vragen we eenmalig je toestemming voor. Bekijk de onderstaande cookie policy voor meer informatie.
Ja, social media cookies mogen worden verzameld, zodat ik gebruik kan maken van social media koppelingen binnen deze site.