Iedere werkdag om 10:00 en 17:00 uur
Acties
Specifieke voorwaarden prijsvragen

Deze specifieke voorwaarden prijsvragen zijn van toepassing op de specifiek hieronder genoemde prijsvraag. Daarnaast zijn ook de algemene voorwaarden prijsvragen (zie ook winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden prijsvragen alsmede met de volgende specifieke voorwaarden met betrekking tot de prijsvraag: “Proefkoken met Koffietijd”.

Spelvoorwaarden “Proefkoken met Koffietijd”: 

 • Deelname aan de prijsvraag “Proefkoken met Koffietijd” is mogelijk gedurende de periode vanaf 29 november 2019 tot en met 15 december 2019 (hierna: de “Actieperiode”).
 • De deelnemer maakt kans op onderstaande prijs door een foto van zijn/haar gerecht(-en) en/of keuken vol lekkers te maken en deze op Instagram, Facebook en/of Twitter o.v.v. #proefkoken #koffietijd te plaatsen.
 • De deelnemer aan de prijsvraag maakt kans op het winnen van een thuisdiner voor 6 tot 8 personen bereid door chefkok Pieter (van Koffietijd).
 • Aan het einde van de Actieperiode wordt de winnaar (1) door een jury bepaald op basis van originaliteit. §  Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik). §  Alleen als jij de winnaar bent, ontvang je via Instagram, een bevestiging van de gewonnen prijs.
 • De winnaar kan tot uiterlijk drie dagen na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. §  Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname.

Ten aanzien van deze deelname gelden de volgende aanvullende regels:

 • Elke deelnemer wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.       
 • De bijdragen mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die de bijdrage plaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op de bijdrage te zien zijn.      
 • RTL gaat er van uit dat de deelnemer beschikt over de (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de geplaatste bijdragen. De deelnemer vrijwaart RTL voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.       
 • Alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de deelnemer overgedragen aan RTL, zonder dat RTL hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan RTL de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, internetsites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de deelnemer hieraan zijn volledige medewerking verlenen.       
 • Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de deelnemer blijven. De deelnemer verstrekt aan RTL een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat RTL hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is RTL gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc.       
 • RTL behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft RTL het recht om bij (het vermoeden van) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.       
 • Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van de deelnemers worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van RTL.       
 • De deelnemer zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen).       
 • Eventueel door deelnemers verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden.

Aansprakelijkheid RTL
RTL is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de deelnemers geplaatste bijdragen op de site. In het geval de inhoud van de door de deelnemers geplaatste bijdragen op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende daarvan RTL direct op de hoogte te brengen. RTL zal vervolgens zorg dragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage.   In het geval de informatie op de site onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan RTL hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.  

Persoonsgegevens
RTL zal de persoonsgegevens van deelnemer verwerken en gebruiken conform het privacy- en cookiestatement van RTL, beschikbaar via de website van RTL (https://privacy.rtl.nl/privacy-statement). Voor zover nodig en vereist, geeft deelnemer door deelname aan de prijsvraag hierbij toestemming voor de verwerking van de door hem/haar– in het kader van zijn/haar deelname aan de prijsvraag – verstrekte en te verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens, welke gegevens RTL enkel zal gebruiken ten behoeve van de deelname van de prijsvraag.  

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:  
RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Telefoonnummer: 0900-1005000 
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892
Voor meer informatie: www.rtl.nl

 

Delen
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Hier vragen we eenmalig je toestemming voor. Bekijk de onderstaande cookie policy voor meer informatie.
Ja, social media cookies mogen worden verzameld, zodat ik gebruik kan maken van social media koppelingen binnen deze site.